Chương Trình Tổng Hợp

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT – Christmas Event 2021

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT – Christmas Event 2021 
Nguồn: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Ban Đại Diện Tin Lành TP.HCM

Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh 2021
Chủ đề: BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng Thứ 1 – HTTLVN
Thời gian: 19h00, Thứ 7, 18.12.2021

Ngày đăng: 12/21/2021