Chương Trình Tổng Hợp

Đêm Thánh Nhạc Tâm Tình Ca – Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Lần 7