Chương Trình Tổng Hợp

Thánh Ca NGỢI KHEN DÒNG HUYẾT (solo Hạ Uy Cầm)