Thánh Kinh Giải Đáp

TKGĐ 26 – Hiểu Biết Đúng Đắn Về Judas Iscariot Theo Kinh Thánh

Hiểu Biết Đúng Đắn Về Judas Iscariot Theo Kinh Thánh
(A Biblical Understanding of Judas Iscariot)

Hỏi: Có người biện hộ cho Judas Iscariot rằng ông này hi sinh làm sứ mạng Đức Chúa Trời giao phó. Nếu không có ông, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời khó thành tựu. Như vậy ông đáng khen mà không đáng trách. Mục sư nghĩ sao?

Đáp: Bản dịch tiếng Anh của The Gospel of Judas (Phúc âm của Judas, được viết khoảng thế kỷ thứ 2 bằng tiếng Coptic) được Hội Địa Lý Quốc Gia (National Geographic Society) xuất bản năm 2006. Phúc âm của Judas miêu tả công trạng của Judas Iscariot (Ju-đa Ích-ca-ri-ốt) đã vâng lời Chúa làm kẻ phản bội để thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khi phúc âm của Judas bằng tiếng Anh được xuất bản, nó đã làm những người vô tín hiểu sai lạc sự thật về Judas Iscariot và làm những tín đồ chưa trưởng thành hoang mang.

Thật ra, phúc âm của Judas không phải là Phúc âm theo Kinh Thánh. Hội Thánh ngay từ những thế kỷ đầu tiên chỉ chấp nhận bốn Sách Phúc âm theo Ma-thi-ơ (Matthew), Mác (Mark), Lu-ca (Luke), và Giăng (John) là Lời của Đức Chúa Trời, và không chấp nhận các phúc âm khác, như phúc âm của Thomas, phúc âm của Judas, v.v…Phúc âm là tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại tội lỗi hư mất, nhờ sự Giáng Sinh, Sự Chết, Sự Phục Sinh, Sự Thăng Thiên và Cầu Thay của Cứu Chúa Jêsus (1 Cô-rinh-tô 15:1-4; Hê-bơ-rơ 7:25). Những ai thật lòng ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Cứu Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa của họ với lòng đầu phục Chúa thì được Chúa tha tội và cứu rỗi (Công Vụ 2:38). Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, “Nếu bất cứ người nào rao giảng cho anh em một phúc âm khác với Phúc âm mà anh em đã nhận, thì người đó phải bị nguyền rủa” (Ga-la-ti 1:9b). Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng với những Christ giả, tiên tri giả, tôi tớ giả, tín đồ giả, hội thánh giả, phúc âm giả, giáo lý sai lạc, tà giáo, v.v… Vì vậy, chúng ta phải trưởng thành trong sự hiểu biết Chúa và Lời Chúa để trung tín theo Chúa và Lời Chúa cho đến chết hoặc cho đến khi Chúa trở lại. Để hiểu đúng đắn về Judas Iscariot (Ju-đa Ích-ca-ri-ốt), chúng ta cần tra xem Kinh Thánh để tìm được câu trả lời chắc chắn dựa vào Lẽ Thật của Lời Chúa. Qua Lời Chúa, chúng ta có thể hiểu những ý sau:

1. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa toàn năng, toàn tri, toàn tại, và luôn tể trị (God is the Creator, omnipotent, omniscient, omnipresent, and always sovereign)
2. Đức Chúa Trời luôn thánh khiết, công bình, và tốt lành (God is always holy, righteous and good)
3. Loài người chịu trách nhiệm về sự chọn lựa, quyết định và hành động của họ (Humans are responsible for their choices, decisions and actions)
4. Đức Chúa Trời không lệ thuộc vào loài người để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài (God has never relied on humans to carry out His plan of salvation)
5. Cứu Chúa Jêsus đã nói gì về Judas Iscariot và với Judas Iscariot (What the Lord Jesus said about and to Judas Iscariot)
6. Kinh Thánh nói gì về Judas Iscariot (What the Holy Bible says about Judas Iscariot)
7. Judas Iscariot đáng trách và bị kết tội (Judas Iscariot was blamable and condemned)

Mời đọc trọn TKGĐ 26 

Mục sư Nguyễn Gia Hiền
brisbanebpc@ gmail.com

—————————————————-

Thánh Kinh Giải Đáp từ bài 1 đến 17 (2014-2022) đã được lưu trữ tại đây:
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 1-17

 

Ngày đăng: 09/29/2022