Thánh Kinh Giải Đáp

TKGĐ 27 – Tại sao Chúa xử nặng một số người nhưng lại khoan dung nhiều lần cho David ?

Hỏi: Tại sao Chúa xử rất nặng (ngay cả giết chết) một số người nhưng lại khoan dung nhiều lần cho David (nói dối nhiều lần)? Nghe nhiều người cho rằng có lẽ David có một sứ mạng đặc biệt (Chúa Giê-su từ dòng dõi David mà ra), nên Đức Chúa Trời khoan dung?

Đáp:
1. Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình, xử mọi người tùy theo việc họ làm mà không thiên vị bất cứ người nào, ngay cả tôi tớ Chúa như Môi-se và Đa-vít (Dân Số 20:12; Phục Truyền 3:24-26; 2 Sa-mu-ên 12:9-14; Rô-ma 2:1-11). Chúa chí thánh dùng những đồ dùng thánh cho công việc thánh của Ngài (2 Ti-mô-thy 2:21). Nhưng vì không một người nào công bình, nên không ai xứng đáng được Chúa ban phước (Rô-ma 3:10)

2. Đức Chúa Trời luôn tể trị và đầy ân điển, nên trong số những người không xứng đáng, Ngài có quyền chọn lựa một số người và ban ân điển cho những người không xứng đáng đó để họ ăn năn tin cậy Ngài, thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài và được Ngài sử dụng cho công việc của Ngài, và Đa-vít là một trong số đó (Thi Thiên 78:70; Giăng 15:16; Rô-ma 9:23-24; 11:5; 1 Cô-rinh-tô 1:27-30; Ê-phê-sô 1:4; 2:8).

3. Đa-vít được kể là người vừa lòng Đức Chúa Trời (người thuận theo lòng của Đức Chúa Trời – a man after God’s own heart – 1 Sa-mu-ên 13:14; Công Vụ 13:22-23) mặc dù ông vẫn là người có bản chất tội lỗi, nhiều thiếu sót và tội lỗi, ngay cả tội nói dối, ngoại tình và giết người. Chúa thánh khiết không bỏ qua tội lỗi của Đa-vít vì ông có sứ mạng đặc biệt là Cứu Chúa Jêsus sẽ ra từ dòng dõi của ông. Nếu Đa-vít không ăn năn tội, thì Chúa sẽ không dùng ông. Mặc dù Kinh Thánh không ghi hết những trường hợp Đa-vít ăn năn về những tội lỗi của ông, nhưng chắc chắn ông đã ăn năn xin Chúa tha thứ vì Chúa gớm ghiếc tội lỗi và sự gian dối. Đa-vít thật lòng khẩn thiết ăn năn tội lỗi của ông nên được Chúa tha thứ và ban phước (Thi Thiên 32 và 51).

4. Đa-vít được Đức Thánh Linh ngự trị (1 Sa-mu-ên 16:13) làm cho ông khao khát Chúa và Lời Chúa, tìm kiếm Chúa và Lời Chúa, tin cậy lệ thuộc vào Chúa và Lời Chúa. Đó là bông trái của người được Chúa cứu rỗi và đổi mới là con cái của Chúa (1 Sa-mu-ên 10:6-10; 11:6; Thi Thiên 18; 27; 56; 63, 138; 1 Phi-e-rơ 2:2; v.v…). Đa-vít quý trọng sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của ông, nên khi ông phạm tội, ông xin Chúa tha thứ và rửa sạch tội lỗi của ông, cũng như đừng cất Thánh Linh khỏi ông (Thi Thiên 51:11).

5. Đa-vít hiểu biết Chúa và tôn kính Danh Chúa và can đảm binh vực Danh Chúa mà đương đầu với tên khổng lồ Gô-li-át và quân Phi-li-tin vì họ nói xúc phạm đến Danh của Chúa. Đa-vít kinh nghiệm được sự chăm sóc và giải cứu của Chúa cách cá nhân như Đấng Chăn giữ ông nên ông không sợ kẻ thù, trong khi vua Sau-lơ và quân Israel sợ hãi và chạy trốn (Thi Thiên 18; 23; 1 Sa-mu-ên 17).

6. Đa-vít khiêm nhường biết ơn Chúa và hầu việc Chúa vì biết rằng tất cả những gì mình có là do Chúa ban cho, nên Chúa đã ban ân điển cho ông là người khiêm nhường. Có lúc ông thua cám dỗ của Ma-quỉ mà kiêu ngạo muốn biết số dân quân đông của ông nên bị Chúa sửa phạt (1 Sử Ký 21), nhưng sau đó ông ăn năn và càng hạ mình biết ơn Chúa hơn vì Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ân điển cho người khiêm nhường (1 Sử Ký 29:11-14; Gia-cơ 4:6). Kinh Thánh ghi là Đa-vít hầu việc thế hệ của mình, vì ông quan tâm và chăm sóc đời sống thuộc linh của người dân theo ý của Chúa (Công Vụ 13:36), chứ không vinh thân phì gia như các vua khác.

7. Đa-vít sống gần gũi với Chúa và trung tín thờ phượng và hầu việc Chúa cho đến chết, chứ không thay đổi như nhiều vua khác. Ông đã giữ mối thông công với Chúa trong sự cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa. Hơn phân nửa Thi Thiên là do Đa-vít sáng tác, cho chúng ta thấy ông là người tin kính, khác hơn hết thảy các vua Israel và Judah về kinh nghiệm gần gũi Chúa, vì vậy Chúa dùng ông là mẫu mực để đo sự tin kính của các vua khác (1 Các Vua 3:14; 11:4, 33; 15:3; 2 Các Vua 16:2; v.v…), và ngay cả hứa và thề rằng Đấng Mê-si (Messiah, Christ) là Cứu Chúa Jêsus sẽ hạ mình làm Người, ra từ dòng dõi Đa-vít (Thi Thiên 132:11; Ê-sai 11:1; Jê-rê-mi 23:5-6; Lu-ca 1:31-33; Giăng 7:42; Công Vụ 13:22-23; Rô-ma 1:3; v.v…).

Nguyện xin Chúa thương xót giúp chúng ta thật lòng khiêm nhường ăn năn về những tội lỗi và thiếu sót của mình, tôn Cứu Chúa Jêsus Christ là Chúa và Cứu Chúa của mình, và đầu phục sự ngự trị của Đức Thánh Linh để mình được đổi mới, nên thánh, hiểu biết Chúa, kính mến Chúa và Danh Chúa, khao khát Chúa và Lời Chúa, trung tín thờ phượng và hầu việc Chúa cũng như hầu việc thế hệ mình theo ý Chúa cho đến chết. Amen.

MSTS Nguyễn Gia Hiền
brisbanebpc@gmail.com

 

 

 

 

—————————————————-

Thánh Kinh Giải Đáp từ bài 1 đến 17 (2014-2022) đã được lưu trữ tại đây:
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 1-17

 

Ngày đăng: 07/27/2023