Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 103&104 – MS Lữ Thành Kiến

BÀI 103 – Nê hê mi 8

Câu 1: Sau khi tu bổ lại các vách thành Giê ru sa lem bị hư nát, dân sự đã trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào?

Câu 2: Lời Chúa được giảng dạy cách cẩn thận và rõ ràng: Thái độ của dân sự khi nghe lời Chúa như thế nào?

BÀI 104 – Rô-ma 5

Câu 1: Phao lô kêu gọi một người khi đã được cứu, thì phải sống hoà thuận với Chúa. Hòa thuận với Chúa là gì và như thế nào?

Câu 2: Chúng ta được cứu bởi ân điển của Chúa chứ không phải bởi công sức của mình. Ân điển là gì và đã được bày tỏ đến mức độ nào?

Sách Trả lời từ Kinh Thánh cho 100 câu hỏi khó:
Câu 70: Làm Thế Nào Tôi Có Thể Thiết Lập Và Hoàn Thành Các Mục Tiêu Cho Đời Sống Tôi?

 

Ngày đăng: 07/17/2021