Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 200

Cùng Các Bạn tham dự Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000,

Vui mừng tạ ơn Chúa qua nhiều năm tháng các Bạn đã trung tín học Lời Chúa với hình thức Thánh Kinh Trắc Nghiệm tại đây với Sống Đạo. Hôm nay chúng ta đến bài học thứ 200, giải đáp đến câu hỏi thứ 2000 của trọn bộ Kinh Thánh Tân Cựu ước để kết thúc chương trình nầy. Ước mong Bạn đã hưởng được nhiều phước hạnh bên trang Kinh Thánh, gặp được chính Chúa qua những giờ phút thích thú tìm tòi lời giải đáp cho các câu hỏi gợi ý trong từng đoạn Kinh Thánh.

Mục Thánh Kinh Giải Đáp (TKGĐ) kèm theo chương trình được thực hiện để giúp chúng ta nghiên cứu Lời Chúa sâu sắc hơn qua phần diễn giải phong phú của quý Mục sư. Chúng ta sẽ dừng TKGĐ lại khi đến hết sách Khải huyền của Tân Ước.

Xin tri ân quý Mục sư đã thực hiện TKGĐ: Mục sư Nguyễn Anh Tuấn – Mục sư Lâm Lý Trí – Mục sư Lê Kim Duyệt – Mục sư Lữ Thành Kiến – Mục sư Hứa Trung Tín – và Mục sư Trần Mạnh Hùng. Sống Đạo chân thành cảm ơn quý Mục sư đã bỏ nhiều công sức, thì giờ và tấm lòng để thực hiện Thánh Kinh Giải Đáp trong những năm qua. Nguyện Chúa ban thưởng lại cách xứng đáng, bội phần hơn cho quý vị.
Sống Đạo

Đáp án Bài 199:
1981.a  1982.c  1983.b  1984.a  1985.d  1986.d  1987.a  1988.c  1989.c  1990.b

Đáp án Bài 200:
1991.c  1992.d  1993.c  1994.b  1995.b  1996.a  1997.d  1998.a  1999.b  2000.b

In Bài học:
TKTN – Bài 200

Bài 200 – Xa-cha-ri 9 – Ma-la-chi 4

‘Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng-rỡ cả-thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo-vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công-bình và ban sự cứu-rỗi, nhu-mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái. (Xa-cha-ri 9:9)

Sự nhân-từ Ngài và sự tốt-đẹp Ngài sẽ lớn là dường nào!  (câu 17a)

‘Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi-dào, cho ai nấy được rau-cỏ ngoài đồng. (Xa-cha-ri 10)

Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên mạnh, và cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng nó trở về, vì thương-xót chúng nó, và chúng nó sẽ như là chưa từng bị ta chê-bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, ta sẽ nhậm lời chúng nó. (câu 6)

Ta sẽ làm cho chúng nó nên mạnh trong Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ qua lại trong danh Ngài, Đức Giê-hô-va phán vậy. (câu 12)

Chỉ trong một tháng ta diệt mất ba kẻ chăn; vì linh-hồn ta đã nhàm chúng nó, và linh-hồn chúng nó cũng chán ta. (Xa-cha-ri 11: 8)

Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm hòn đá nặng cho các dân-tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng; và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó. (Xa-cha-ri 12:3)

Ta sẽ đổ thần của ơn-phước và của sự nài-xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân-cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn-xem ta là Đấng chúng nó đã đâm; (Xa-cha-ri 12: 10a)

Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng; chúng nó sẽ kêu-cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó; ta sẽ phán rằng: Ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. (Xa-cha-ri 13: 9)

‘Trong ngày đó, sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: “Thánh cho Đức Giê-hô-va!” Những nồi trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ giống như những bát trước bàn-thờ. (Xa-cha-ri 14:20

Đức Giê-hô-va có phán: Ta yêu các ngươi; và các ngươi nói rằng: Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Đức Giê-hô-va phán: Ê-sau há chẳng phải là anh Gia-cốp sao? 3Nhưng ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau, ta làm cho những núi nó nên hoang-vu, và phó sản-nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. (Ma-la-chi 1: 2-3)

‘Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của-lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn-thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn-quân phán như vậy. (Ma-la-chi 1:8)

Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy sao ai nấy đãi anh em mình cách gian-dối, phạm giao-ước của tổ-phụ chúng ta? (Ma-la-chi 2: 10)

Vả, hơi-sống của Đức Chúa Trời dầu có dư-dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng-dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn-thận trong tâm-thần mình; chớ đãi cách phỉnh-dối với vợ mình lấy lúc tuổi-trẻ. (câu 15)

Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của-dâng.
9Các ngươi bị rủa-sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta. 10Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương-thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán, xem ta có mở các cửa-sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! (Ma-la-chi 3: 8-10)

Nầy, ta sẽ sai đấng tiên-tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con-cái, lòng con-cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa-sả mà đánh đất nầy. (Ma-la-chi 4: 5)

 

Ngày đăng: 05/12/2024