Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 191

Đáp án bài 190:
1891.c  1892.d  1893.b  1894.b  1895.a  1896.c  1897.c  1898.d  1899.b  1900.d

In Bài học:
TKTN – Bài 191

Bài 191 – Ê-xê-chi-ên 44 – Đa-ni-ên 5

Chúng nó sẽ dạy dân ta phân-biệt điều chi là thánh với điều chi là tục; làm cho dân ta biết điều ô-uế và điều thánh-sạch khác nhau là thể nào. (Ê-xê 44: 23)

Còn như gia-tài để dành cho chúng nó, thì chính ta là gia-tài của chúng nó đây. Các ngươi chớ cho chúng nó sản-nghiệp gì trong Y-sơ-ra-ên; chính ta là sản-nghiệp chúng nó. (câu 28)

Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngày mồng một tháng giêng, ngươi khá lấy một con bò đực tơ không tì-vít, và khá làm sạch nơi thánh. 19Thầy tế-lễ sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội mà bôi lên các trụ cửa nhà, trên bốn góc khuôn bàn-thờ, và trên các trụ cổng của hành-lang trong (Ê-xê 45: 18-19)

Vua chớ lấy chi hết về gia-tài của dân, mà đuổi chúng nó khỏi cơ-nghiệp chúng nó; vua sẽ lấy của riêng mình mà ban cho các con trai mình làm cơ-nghiệp, hầu cho dân ta ai nấy không bị tan-lạc khỏi cơ-nghiệp mình. (Ê-xê 46: 18)

Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo-rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. (Ê-xê 47: 12)

Phần ấy chúng nó sẽ không được bán, không được đổi, không được nhượng trái đầu mùa của đất cho người khác, vì nó đã biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. (Ê-xê 48: 14)

Vả, Đa-ni-ên quyết-định trong lòng rằng không chịu ô-uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu-xin người làm đầu hoạn-quan để đừng bắt mình phải tự làm ô-uế. (Đa-ni-ên 1: 8)

Chính Ngài thay-đổi thì-giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn-ngoan cho kẻ khôn-ngoan, và sự thông-biết cho kẻ tỏ-sáng. (Đan 2: 21)

Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan-nát. (câu 34)

theo như vua đã xem-thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc, và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau nầy sẽ đến. Điềm chiêm-bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc-chắn. (câu 45)

Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu-việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. 18Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu-việc các thần của vua, và không thờ-phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. (Đan 3: 17-18)

Vua lại nói: Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình-dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. (câu 25)

Án đó là bởi các đấng canh-giữ đã định, và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng Đấng Rất Cao cai-trị trong nước của loài người; Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và lập kẻ rất hèn-hạ trong loài người lên đó. (Đan 4: 17)

Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ-ở vua sẽ ở giữa những thú-vật trong đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm-nhuần sương-móc trên trời; bảy kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận-biết rằng Đấng Rất Cao cai-trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. (câu 25)

Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi-khen, tôn-vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công-việc Ngài đều chân-thật, các đường-lối Ngài đều công-bình; và kẻ nào bước đi kiêu-ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống. (câu 37)

Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin.
26Nầy là nghĩa những chữ đó: Mê-nê là: Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối-cùng. 27Tê-ken là: Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém-thiếu. 28Phê-rết là: Nước vua bị chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ. (Đan 5 : 25-28)

 

Ngày đăng: 12/18/2023