Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 199

Đáp án Bài 198:
1971.b  1972.a  1973.c  1974.c  1975.d  1976.b  1977.b  1978.a  1979.a  1980.c

In Bài học:
TKTN – Bài 199

Bài 199 – A-ghê 2 – Xa-cha-ri 8

Lời giao-ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô cùng Thần ta ở giữa các ngươi: Chớ sợ-hãi. (A-ghê 2: 5)

Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy. (câu 8)

Ta đã dùng những hạn-hán, ten-rét, mưa đá đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, mà các ngươi không trở lại cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. (câu 17)

Đức Giê-hô-va vạn-quân phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó, ta sẽ lấy ngươi làm đầy-tớ ta! Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngươi như ấn-tín; vì ta đã chọn ngươi, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy. (câu 23)

Đức Giê-hô-va vạn-quân phán như vầy: Hãy trở lại cùng ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. (Xa-cha-ri 1: 3)

Vì ta, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm tường bằng lửa chung-quanh nó, và sẽ làm sự vinh-hiển ở giữa nó. (Xa-cha-ri 2: 5)

Mọi xác-thịt khá nín-lặng trước mặt Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài. (câu 13)

Hãy nhìn-xem, ta đã bỏ sự gian-ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. (Xa-cha-ri 3: 4b)

Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: Tôi nhìn-xem, kìa một cái chân-đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. (Xa-cha-ri 4: 2)

Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta trả lời rằng: Tôi thấy một cuốn sách bay, bề dài nó hai mươi cu-đê, bề ngang mười cu-đê. (Xa-cha-ri 5: 2)

Kế sau những ngựa mạnh kéo ra và đòi trải đi qua lại khắp đất. Thiên-sứ nói cùng chúng nó rằng: Đi đi, và hãy chạy khắp đất. Vậy chúng nó trải đi qua lại khắp đất. (Xa-cha-ri 6:7)

Hãy nói cùng cả dân-sự trong đất và cùng các thầy tế-lễ mà rằng: Các ngươi kiêng ăn và khóc-lóc trong tháng năm tháng bảy đã bảy mươi năm nay, có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta, mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng? (Xa-cha-ri 7: 5)

Đức Giê-hô-va vạn-quân phán như vầy: Hãy làm điều gì thật công-bình, và ai nấy khá lấy sự nhân-từ, thương-xót đối với anh em mình (câu 9)

Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên! Sẽ xảy ra như các ngươi đã làm sự rủa-sả trong các nước thể nào, thì ta sẽ cứu các ngươi, và các ngươi sẽ làm sự chúc-phước thể ấy. Các ngươi chớ sợ-hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh! (Xa-cha-ri 8: 13)

Nầy là những sự các ngươi phải làm: Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân-cận mình; hãy làm sự chân-thật và sự phán-xét bình-an trong cửa thành các ngươi. 17Chớ toan sự dữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân-cận; và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét, Đức Giê-hô-va phán vậy. (câu 16)

 

Ngày đăng: 04/22/2024