Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 193

Đáp án Bài 192:
1911.a 1912.b 1913.c 1914.d 1915.c 1916.a 1917.b 1918.d 1919.a 1920.b

In Bài học:
TKTN – Bài 193

Bài 193 – Ô-sê 1-8

Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ô-sê, Đức Giê-hô-va bảo người rằng: Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm, và con cái ngoại-tình; vì đất nầy chỉ phạm sự tà-dâm, lìa-bỏ Đức Giê-hô-va. (Ô-sê 1: 2)

Thật nó chưa từng nhìn-biết rằng chính ta là Đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó, đã thêm nhiều bạc và vàng mà chúng nó dùng cho Ba-anh. (Ô-sê 2: 8)

Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong ngày đó ngươi sẽ gọi ta là: Chồng tôi, và sẽ không gọi ta là: Chủ tôi nữa. 17Vì ta sẽ cất tên của các tượng Ba-anh khỏi miệng nó; và không ai nói đến tên chúng nó nữa. (câu 16)

Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công-bình và chánh-trực, nhân-từ và thương-xót. 20Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành-tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. (câu 19-20)

Đoạn ta sẽ gieo nó cho ta trong đất, và sẽ làm sự thương-xót cho kẻ chưa được thương-xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng: Ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi. (câu 23)

Đức Giê-hô-va bảo ta rằng: Hãy đi, lại yêu một người đàn-bà tà-dâm đã có bạn yêu mình, theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con-cái Y-sơ-ra-ên, dầu chúng nó xây về các thần khác, và ưa bánh ngọt bằng trái nho. (Ô-sê 3: 1)

Nhưng, rồi đó, con-cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm-kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít vua mình. Chúng nó sẽ kính-sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va, và được ơn Ngài trong những ngày sau-rốt. (câu 5)

Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông-biết. Bởi ngươi bỏ sự thông-biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế-lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật-pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con-cái ngươi. (Ô-sê 4: 6)

Ta sẽ đi, sẽ vào nơi ta, cho đến chừng nào chúng nó nhìn-biết mình phạm tội và tìm-kiếm mặt ta. Trong cơn khốn-nạn, chúng nó sẽ cố tìm ta. (Ô-sê 5: 15)

Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết-tích. (Ô-sê 6: 1)

Vì ta ưa sự nhân-từ mà không ưa của-lễ, ưa sự nhìn-biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của-lễ thiêu. (câu 6)

Chúng nó không nghĩ trong lòng rằng ta nhớ mọi sự gian-ác của chúng nó. Bây giờ tội-phạm chúng nó ràng-rịt lấy mình; chúng nó ở trước mặt ta. (Ô-sê 7: 2)

Các dân ngoại đã nuốt sức-mạnh nó, mà nó không biết! Tóc đầu nó bạc lém-đém, mà nó chẳng ngờ! (câu 9)

Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng tạo mình, và dựng những cung-đền; Giu-đa đã thêm nhiều các thành bền-vững. Nhưng ta sẽ sai lửa trên các thành nó, và lửa ấy sẽ thiêu-cháy cung-đền nó. (Ô-sê 8: 14)

 

Ngày đăng: 01/27/2024