Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 194

Đáp án Bài 193:
1921.c  1922.c  1923.b  1924.b  1925.d  1926.c  1927.a  1928.a  1929.d  1930.d

In Bài học:
TKTN – Bài 194

Bài 194 – Ô-sê 9 – Giô-ên 1

Hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ vui-mừng; chớ nức lòng mừng-rỡ như các dân; vì ngươi đã phạm tội tà-dâm và cách xa Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã ưa-thích tiền-công mình trên mọi sân đạp lúa. (Ô-sê 9: 1)

Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó, vì chúng nó không nghe Ngài; và chúng nó sẽ đi dông-dài trong các nước. (câu 17)

Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi-tốt, sanh ra trái nó. Trái nó càng sai-trĩu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn-thờ ra chừng nấy; đất nó càng tốt bao nhiêu, những trụ-tượng nó lập lên càng đẹp bấy nhiêu. 2Lòng chúng nó phân hai; bây giờ chúng nó sẽ bị định tội. Đức Chúa Trời sẽ đánh bàn-thờ chúng nó; sẽ phá trụ-tượng chúng nó. (Ô-sê 10: 1-2)

Hãy gieo cho mình trong sự công-bình, hãy gặt theo sự nhân-từ; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công-bình trên các ngươi. (câu 12)

Các tiên-tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn-tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của-lễ cho các tượng Ba-anh, và đốt hương cho tượng chạm. (Ô-sê 11: 2)

Ta đã dùng dây nhân-tình, dùng xích yêu-thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ-ăn trước mặt chúng nó. (câu 4)

Đức Giê-hô-va cũng có sự kiện-cáo với Giu-đa, và Ngài sẽ phạt Gia-cốp theo đường-lối nó; Ngài sẽ báo-trả nó theo việc nó làm. (Ô-sê 12: 3)

Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô-khan. 6Chúng nó đã được no-nê theo đồng cỏ; và được no-nê rồi, thì chúng nó sanh lòng kiêu-ngạo; vậy nên chúng nó đã quên ta. (Ô-sê 13: 5-6)

Ta sẽ chữa lành sự bội-nghịch của chúng nó. Ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó; vì cơn giận của ta đã xây khỏi nó rồi. (Ô-sê 14: 4)

Ai là khôn-ngoan mà hiểu những sự nầy? Ai là giỏi-giang mà biết những sự đó? Vì các đường-lối của Đức Giê-hô-va là ngay-thẳng; những kẻ công-bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp-ngã trong đó. (câu 9)

Hãy kể chuyện nầy lại cho con-cái các ngươi; con-cái các ngươi kể cho con-cái chúng nó, con-cái chúng nó kể cho dòng-dõi nối theo. (Giô-ên 1: 3)

Hỡi các thầy tế-lễ, hãy nịt lưng và than-khóc. Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn-thờ, hãy thở-than. Hỡi kẻ chức-dịch của Đức Chúa Trời ta, hãy đến mặc áo bao gai mà nằm cả đêm! Vì của-lễ chay và lễ quán không được vào trong nhà Đức Chúa Trời các ngươi! (câu 13)

 

 

 

Ngày đăng: 02/10/2024