Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 197

Đáp án Bài 196:
1951.a  1952.a  1953.d  1954.c  1955.b  1956.d  1957.b  1958.a  1959.d  1960.d

In Bài học:
TKTN – Bài 197

Bài 197 – Giô-na 4 – Mi-chê 7

Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ, tôi nài-xin Ngài hãy cất sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống!
4Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không? (Giô-na 4: 3-4)

Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái-tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó-nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. 11Còn ta, há không đoái-tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân-biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú-vật rất nhiều hay sao? (câu 10-11)

Hỡi hết thảy các dân, hãy nghe! Hỡi đất và mọi vật chứa trên đất, hãy lắng tai! Nguyền xin Chúa Giê-hô-va từ đền thánh Ngài, nguyền xin Chúa làm chứng nghịch cùng các ngươi! (Mi-chê 1: 2)

Khốn thay cho những kẻ mưu sự gian-ác và toan sự tội-lỗi trên giường mình, và làm ra vừa lúc sáng ngày; vì chúng nó có quyền về sự đó ở trong tay! (Mi-chê 2: 1)

Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy theo như những việc dữ chúng đã làm. (Mi-chê 3: 4)

Nhưng ta, ta được đầy-dẫy sức-mạnh, sự xét-đoán, và lòng bạo-dạn bởi Thần của Đức Giê-hô-va, để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm-pháp nó, cho Y-sơ-ra-ên về tội-lỗi nó. (câu 8)

Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. (Mi-chê 4:2)

Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo-sợ; vì miệng Đức Giê-hô-va vạn-quân đã phán. (câu 4)

Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô-cùng. (Mi-chê 5: 1)

Ngài sẽ đứng vững, và sẽ cậy sức-mạnh của Đức Giê-hô-va với oai-vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình; và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu-cùng đất. 4Ấy chính Ngài sẽ làm sự bình-an của chúng ta.(câu 3-4a)

Ta sẽ cất-bỏ đồng-bóng khỏi tay ngươi, và ngươi sẽ không có những thầy bói nữa. 12Ta sẽ làm cho tiệt những tượng chạm và trụ-tượng khỏi giữa ngươi, ngươi sẽ không còn quì-lạy trước công-việc của tay mình làm ra. (câu 11-12)

Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? (Mi-chê 6: 8)

Ngươi sẽ gieo, nhưng không được gặt; sẽ ép ô-li-ve, nhưng không được xức dầu; sẽ đạp nho, nhưng không được uống rượu. (câu 15)

Nhưng ta, ta sẽ nhìn-xem Đức Giê-hô-va, chờ-đợi Đức Chúa Trời của sự cứu-rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta. (Mi-chê 7: 7)

 

 

 

Ngày đăng: 03/23/2024