Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 188

Đáp án bài 187:
1861.b  1862.c  1863.a  1864.b  1865.a  1866.d  1867.c  1868.a  1869.a  1870.b

In Bài học:
TKTN – Bài 188

Bài 188 – Ê-xê-chi-ên 16 – 23

Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2Hỡi con người, hãy làm cho Giê-ru-sa-lem biết những sự gớm-ghiếc của nó. (Ê-xê 16: 1)

Vả, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 12Hãy nói cùng nhà bạn-nghịch ấy rằng: Các ngươi không biết điều đó có ý-nghĩa thế nào sao? Lại khá nói rằng: Nầy, vua Ba-by-lôn đã đi đến Giê-ru-sa-lem; đã bắt vua và các quan-trưởng đem đi với mình về Ba-by-lôn. (Ê-xê 17: 11-12)

Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên, ta đã làm khô cây xanh, và làm cho cây khô tốt lên. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và làm thành sự đó. (câu 24)

Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2Các ngươi dùng câu tục-ngữ nầy về đất Y-sơ-ra-ên, rằng: Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng, câu đó có nghĩa gì? (Ê-xê 18: 1-2)

Nầy, mọi linh-hồn đều thuộc về ta; linh-hồn của cha cũng như linh-hồn của con, đều thuộc về ta; linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết. (câu 4)

Linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian-ác của cha, và cha không mang sự gian-ác của con. Sự công-bình của người công-bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình. (câu 20)

Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm-pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, làm sao mà các ngươi muốn chết? 32Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống! (câu 31-32)

Mẹ ngươi như một cây nho, trong máu ngươi, trồng nơi mé nước. Trịu những trái và nhành, nhờ có nhiều nước. (Ê-xê 19: 10)

Ta nói cùng chúng nó rằng: Các ngươi ai nấy khá quăng xa mình những sự gớm-ghiếc của mắt các ngươi, và chớ làm ô-uế mình với các thần-tượng của Ê-díp-tô! Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. (Ê-xê 20: 7)

Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật-lệ ta, vâng-giữ mạng-lịnh ta và làm theo. 20Hãy biệt những ngày sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. (câu 19-20)

Tại đó các ngươi sẽ nhớ lại đường-lối mình và mọi việc tự mình làm nên ô-uế; các ngươi sẽ tự chán-ngán trước mắt mình, vì cớ mọi sự dữ mình đã phạm. (câu 43)

Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy cất mũ nầy, lột mão triều-thiên nầy; sự nầy chẳng giống như trước nữa! Cái gì thấp hãy lại cất lên, cái gì cao hãy hạ xuống. (Ê-xê 21: 31)

Thật, ta sẽ nhóm các ngươi lại và thổi lửa của cơn giận ta trên các ngươi, thì các ngươi sẽ tan-chảy ra giữa nó. 22Như bạc tan-chảy ra trong lò, thì các ngươi cũng sẽ tan-chảy ra giữa thành ấy, và các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã đổ cơn thạnh-nộ ta trên các ngươi. (Ê-xê 22: 21-22)

Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường-thành, vì đất mà đứng chỗ sứt-mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy-diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.(Ê-xê 22: 30)

Người ta sẽ đổ lại sự dâm-dục các ngươi trên chính mình các ngươi; các ngươi sẽ mang tội-lỗi về thần-tượng mình, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Chúa Giê-hô-va. (Ê-xê 23: 49)

 

Ngày đăng: 11/05/2023