Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 196

Đáp án Bài 195:
1941.a  1942.c  1943.b  1944.c  1945.d  1946.a  1947.b  1948.d  1949.c  1950.a

In Bài học:
TKTN – Bài 196

Bài 196 – A-mốt 6 – Giô-na 3

Các ngươi làm cho ngày hoạn-nạn xa ra, và làm cho ngôi bạo-ngược gần lại! (A-mốt 6: 3)

Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn-mực. Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn-mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không còn đi qua nó nữa. (A-mốt 7: 8)

Ta sẽ đổi ngày lễ các ngươi ra sầu-thảm, và hết thảy bài ca-tụng các ngươi ra ca thương. Ta sẽ thắt bao gai trên mọi lưng, và làm cho mọi đầu đều sói. Ta sẽ đặt đất nầy trong sự sầu-thảm, như là mất con trai một, và sự cuối-cùng nó sẽ như ngày đắng-cay. (A-mốt 8: 10)

Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội nầy, và ta sẽ hủy-phá nó khỏi mặt đất; nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy. (A-mốt 9: 8)

Ta sẽ đem phu-tù của dân Y-sơ-ra-ên ta trở về; chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá, và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày-cấy vườn mình và ăn trái nó. 15Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy. (câu 14-15)

Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm như vầy: Chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va, và một sứ-giả được sai đi giữa các nước, rằng: Các ngươi hãy dấy lên! Chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân nầy đặng đánh trận với nó! (Áp-đia 1: 1)

Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Người trả tiền quá-giang, và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. (Giô-na 1: 3)

Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên-lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy. (câu 12)

Đức Giê-hô-va sắm-sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 2Giô-na từ trong bụng cá cầu-nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình (Giô-na 2: 1-2)

Khi linh-hồn tôi mòn-mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va,
Và lời cầu-nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. (câu 8)

Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. 6Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. (Giô-na 3: 5)

Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây-bỏ đường-lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn-năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. (câu 10).

Ngày đăng: 03/16/2024