Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 198

Đáp án Bài 197:
1961.b  1962.c  1963.a  1964.b  1965.a  1966.d  1967.c  1968.b  1969.a  1970.d

In Bài học:
TKTN – Bài 198

Bài 198 – Na-hum 1 – A-ghê 1

Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão-tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài. (Na-hum 1:3)

Đức Giê-hô-va là tốt-lành, làm đồn-lũy trong ngày hoạn-nạn, và biết những kẻ ẩn-náu nơi Ngài.  (câu 7)

Các cửa sông mở ra, đền-đài tan mất? (Na-hum 2: 6)

Ngươi khá múc nước để phòng cơn vây-hãm, làm vững-chắc đồn-lũy ngươi. Khá đạp bùn, nhồi đất sét, và xây lại lò gạch! (Na-hum 3: 14)

Mắt Chúa thánh-sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái-ngược. Sao Ngài nhìn-xem kẻ làm sự dối-trá, khi kẻ dữ nuốt người công-bình hơn nó, sao Ngài nín-lặng đi? (Ha-ba-cúc 1: 13)

Ta sẽ đứng nơi vọng-canh, chôn chân nơi đồn-lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối-nại của ta. 2 (Ha-ba-cúc 2: 1)

Nầy, lòng người kiêu-ngạo, không có sự ngay-thẳng trong nó; song người công-bình thì sống bởi đức-tin mình. (Ha-ba-cúc 2: 4)

Dầu vậy, tôi sẽ vui-mừng trong Đức Giê-hô-va,
Tôi sẽ hớn-hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu-rỗi tôi.
19Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức-mạnh của tôi,
Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu,
Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. (Ha-ba-cúc 3: 18-19)

Ngày đăng: 04/06/2024