Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 189

Đáp án bài 188:
1871.c  1872.b  1873.b 1874.c  1875.d  1876.a  1877.b  1878.b  1879.d  1880.a

In Bài học:
TKTN – Bài 189

Bài 189 – Ê-xê-chi-ên 24-33

Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 16Hỡi con người, nầy, thình-lình ta sẽ cất khỏi ngươi sự con mắt ngươi ưa-thích; nhưng ngươi sẽ chẳng than-thở, chẳng khóc lóc, và nước mắt ngươi chẳng chảy ra. (Ê-xê 24: 15-16)

Trong ngày đó, miệng ngươi sẽ mở ra cùng một lúc với miệng của kẻ trốn. Ngươi sẽ nói, và không bị câm nữa: ngươi sẽ là một dấu-hiệu cho chúng nó, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. (câu 27)

Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2Hỡi con người, hãy xây mặt về con-cái Am-môn, và nói tiên-tri nghịch cùng chúng nó. 3Hãy nói cùng con-cái Am-môn rằng: Hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. (Ê-xê 25: 1-3)

Ta sẽ làm sự báo-thù lớn nghịch cùng chúng nó, mà dùng cơn giận quở-trách chúng nó; chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ làm sự báo-thù nghịch cùng chúng nó. (câu 17)

Ta sẽ làm cho dứt tiếng hát của mầy, và người ta sẽ không còn nghe tiếng đàn cầm của mầy nữa. (Ê-xê 26: 13)

Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về thành Ty-rơ. (Ê-xê 27: 1-2)

Hỡi con người, hãy nói cùng vua của Ty-rơ rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi đã tự cao, và ngươi nói rằng: Ta là một vì thần, ta ngồi trên ngai Đức Chúa Trời, ở giữa các biển; dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, ngươi còn là loài người, không phải là Đức Chúa Trời.(Ê-xê 28: 2)

Trước mặt kẻ giết ngươi, ngươi còn dám nói rằng: Ta là Đức Chúa Trời chăng? Khi ấy ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương, thì ngươi là loài người, chẳng phải là Đức Chúa Trời. (câu 9)

Lòng ngươi đã kiêu-ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh-hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn-ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy. (câu 17)

Ta sẽ quăng ngươi vào đồng-vắng, ngươi và những cá của các sông ngươi. Ngươi sẽ ngã xuống trên mặt đồng-ruộng; sẽ chẳng được lượm lại, cũng chẳng được thâu lại. Ta đã phó ngươi làm đồ-ăn cho loài thú dưới đất và loài chim trên trời. (Ê-xê 29: 5)

Đất Ê-díp-tô sẽ trở nên nơi hoang-vu vắng-vẻ; và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. (câu 9)

Ta sẽ làm sự đoán-phạt ta trên Ê-díp-tô, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. (Ê-xê 30: 19)

Năm thứ mười một, ngày mồng một tháng ba, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2Hỡi con người, hãy nói cùng Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, và cùng cả đoàn dân người rằng: Sự tôn-đại của ngươi so-sánh cùng ai? (Ê-xê 31: 1-2)

Năm thứ mười hai, ngày mồng một tháng chạp, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, và nói rằng: Ngươi giống như một con sư-tử giữa các dân-tộc; khác nào một vật quái dưới biển mà đã trướng lên các sông. Ngươi lấy chân vậy-đục các dòng nước, và làm cho các sông đầy những bùn. (Ê-xê- 32: 1-2)

Nầy, hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh-giữ cho nhà Y-sơ-ra-ên; nên hãy nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn-bảo trước cho chúng nó. (Ê-xê 33: 7)

 

Ngày đăng: 11/18/2023