Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 190

Đáp án bài 189:
1881.c  1882.d  1883.b  1884.b  1885.a  1886.c  1887.c  1888.d  1889.b  1890.d

In Bài học:
TKTN – Bài 190

Bài 190 – Ê-xê-chi-ên 34-43

Hỡi con người, hãy nói tiên-tri nghịch cùng những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên; hãy nói tiên-tri, và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn-nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là kẻ chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? (Ê-xê 34: 2)

Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao; những chiên ta tan-tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. (Câu 6)

Lời của Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng: 2Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về núi Sê-i-rơ, và nói tiên-tri nghịch cùng nó. (Ê-xê 35: 1-2)

Ta đã làm tan-tác chúng nó trong các dân, và chúng nó đã bị rải ra trong nhiều nước; ta đã xét-đoán chúng nó theo đường-lối và việc làm. (Ê-xê 36: 19)

Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. 27Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật-lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng-lịnh ta và làm theo. (Câu 26-27)

Vậy ta nói tiên-tri như Ngài đã phán-dặn ta, và hơi-thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. (Ê-xê 37: 10)

Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi; trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Câu 14)

Ngươi khá sẵn-sàng; ngươi cùng hết thảy dân-chúng nhóm lại xung-quanh ngươi khá sửa-soạn trước. Ngươi hãy làm tướng chúng nó. (Ê-xê 38: 7)

Ta sẽ tỏ sự vinh-hiển ta ra trong các nước; hết thảy các dân-tộc sẽ thấy sự đoán-xét ta làm ra, và tay ta đặt trên chúng nó. 22Từ ngày đó về sau, nhà Y-sơ-ra-ên sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình. (Ê-xê 39: 21-22)

Người bảo ta rằng: Hỡi con người, hãy lấy mắt xem, lấy tai nghe, và để lòng vào những việc mà ta sẽ tỏ ra cho ngươi; vì ấy là để cho ngươi thấy cả, mà đem ngươi đến đây. Vậy mọi điều ngươi sẽ thấy, khá thuật lại cho nhà Y-sơ-ra-ên biết. (Ê-xê 40: 4)

Bấy giờ người bảo ta rằng: Các phòng phía bắc và các phòng phía nam, ngay trước khoảng đất biệt riêng, là những phòng thánh, là nơi các thầy tế-lễ gần Đức Giê-hô-va ăn những vật rất thánh. Các thầy ấy sẽ để đó những vật rất thánh, của-lễ chay, của-lễ chuộc sự mắc lỗi, và của-lễ chuộc tội; vì nơi đó là thánh. (Ê-xê 42: 13)

Ta nghe có ai nói với ta từ trong nhà; có một người đứng gần bên ta. 7Người nói cùng ta rằng: Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai ta, là nơi để bàn chân ta, tại đây ta sẽ ở đời đời giữa con-cái Y-sơ-ra-ên. (Ê-xê 43: 6-7a)

 

Ngày đăng: 12/10/2023