Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – 105 & 106 MS Trần Mạnh Hùng

Bài 105 – Nê-hê-mi 10-13

1. Chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời là thế nào (Nehemi 10:39) ? Áp dụng ngày nay cho chúng ta ra sao?

2. Nê-hê-mi đã làm gì trước khi ông xin Chúa nhớ đến ông và làm ơn cho ông (Nehemi 13:30-31)?

Bài 106 – Rô-ma 7-8

1. Khi phát hiện ra luật của tội lỗi hành động trong mình thì Phao lô đã làm gì để được giải thoát (Roma 7:21-28)? Bài học cho chúng ta hôm nay là gì?

2. Mục đích Chúa kêu gọi lớn nhất cho chúng ta trên đất này là gì (Roma 8:26-29)?

Sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó

Câu 71: Ai quyết định điều gì là đúng hay sai về phương diện đạo đức?

 

Ngày đăng: 08/04/2021