Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 125 &126 – MS Lữ Thành Kiến

Bài 125 – Thi thiên 1-3:
1. Làm thế nào để có thể nhận được và sống trong phước hạnh và sự ban phước của Đức Chúa Trời?
Thi thiên 3:
2. Kinh nghiệm về sự giải cứu của Đa vít giúp gì và như thế nào cho hoàn cảnh của chính chúng ta?

Bài 126 – l Cô rinh tô 13-14
1. l Cô rinh tô 13 là niềm cảm hứng vô biên của hàng triệu triệu Cơ đốc nhân. Chúng ta đã hiểu đủ chưa và hiểu như thế nào?
lCô rinh tô 14
2. Sự hiểu biết, phân tích và tầm quan trọng của các ân tứ Nói Tiếng Lạ và Nói Tiên Tri như thế nào?

Sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó Nhất:
Câu 92. Làm Thế Nào Ðể Xây Dựng Ðời Sống Hôn Nhân Phuớc Hạnh?

Ngày đăng: 01/18/2022