Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 11&12 MS Lê Kim Duyệt

Bài 11 – Sáng thế ký 9-12
SỰ KIÊU NGẠO – NGUỒN PHƯỚC

1. Sau cơn nước lụt, loài người hiệp lại để dựng tháp Ba bên cao đến tận trời để “làm cho rạng danh mình” (Sáng 11:4). Vì sao Chúa “chống cự kẻ kiêu ngạo”? Làm sao để diệt tính kiêu ngạo?

2. Chúa hứa ban phước cho Áp-ram và cho ông trở thành một nguồn phước (12:2). Chúng ta có thể ước mơ chính mình trở thành nguồn phước cho gia đình, người chung quanh không? Bằng cách nào?

Bài 12 – Mathiơ 6-8
SỰ ĐOÁN XÉT – THEO CHÚA

1. “Đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét” (Mat 7:1-2). Lời Chúa dạy rất rõ ràng nhưng cũng là điều chúng ta rất dễ phạm phải. Vậy nhận xét, phê bình, phê phán và đoán xét khác nhau thế nào? Làm sao tránh khỏi tội đoán xét người khác?

2. “Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết” (Mat 8:22). Câu nầy có nghĩa gì, ứng dụng thế nào trong đời sống Cơ-đốc nhân?

Ngày đăng: 11/12/2018