Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 119 120 – MS Hứa Trung Tín

BÀI 119: GIÓP 18 – 27

1. Theo những gì Gióp nói trong 19:6-12 thì có phải Đức Chúa Trời phải chịu trách nhiệm về những hành động của Sa-tan hay về những tội lỗi của con người?

2. Theo những gì Binh-đát nói trong 25:4 thì có phải con người có chịu trách nhiệm về tội lỗi trong bản chất của họ khi sinh ra không?

BÀI 120: I CÔ-RINH-TÔ 4:6-7:40

1. Biện pháp kỷ luật mà Sứ Đồ Phao-lô đưa ra trong I Cô-rinh-tô 5:5 là phó tín hữu phạm tội cho quỷ Sa-tan có nghĩa là gì?

2. Phải chăng I Cô-rinh-tô 7:12, 25, 40 cho rằng có một số sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô không được sự soi dẫn từ Đức Chúa Trời mà chỉ là ý kiến riêng của Ông?

Sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó Nhất:

Câu 81. Cơ Đốc nhân có bị thu hút vào các hoạt động chính trị?

Mục sư xin đính chính cùng anh chị em: Trong bài 119, câu 2, có câu Kinh Thánh đọc nhầm địa chỉ: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” – Rô-ma 5:12 (Không phải Hê-bơ-rơ 5:12)

Ngày đăng: 12/08/2021