Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 123&124 – MS Lữ Thành Kiến