Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 13&14 MS Lữ Thành Kiến

Bài 13 Sáng-thế-ký 13-15

SỰ BẤT HÒA – NGƯỜI CÔNG BÌNH

1. Khi có sự tranh giành, xung đột giữa 2 gia đình, Áp-ra-ham đã nói với Lót, cháu mình một câu rất cao đẹp, đầy ý nghĩa: “Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta, nếu ngươi lấy bên tả ta sẽ qua bên hữu…” (Sáng 13:8-9). Làm sao để chúng ta tránh được sự xung đột, bất hòa giữa những người là cốt nhục trong gia đình và Hội thánh?

2. “Áp-ra-ham tin ĐGHV, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sáng 15:6). Kinh Thánh thường đề cập đến chữ “người công bình”, xin định nghĩa và cho biết một số nguyên tắc căn bản để là người công bình trước mặt Chúa theo tiêu chuẩn của Chúa.

3. Sách 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT (*)
Phần 1 – Câu 3: Có Đức Chúa Trời Hay Không?

BÀI 14 Ma-thi-ơ 8-10
RẮN VÀ BỒ CÂU – SỰ PHÂN RẼ

1. Chúa chọn 12 sứ đồ và dặn dò nhiều điều trước khi sai họ đi. Một trong những điều ấy là: “Hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Mat 10:16). Tín hữu ngày nay có thể ứng dụng lời dạy “rắn và bồ câu” nầy như thế nào?

2. Chúa khẳng định: “Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo” Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình”. (Mat 10:34-37) Xin giải thích ý nghĩa câu tuyên bố rất mạnh mẽ nầy của Chúa Giê-xu.

* Sách TRẢ LỜI TỪ KINH THÁNH CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT Nguyên Tác: The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions Tác Giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez, Hướng Đi phát hành.

Ngày đăng: 12/08/2018