Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 147 & 148 – Mục Sư Hứa Trung Tín

Bài 147 – Thi thiên 105-114

1 Câu 17-18 của Thi thiên 105 cho chúng ta biết thêm chi tiết nào trong cuộc đời Giô-sép?

2 Hình ảnh “Biển … chạy trốn” và “sông Giô-đanh chạy trở lại sau” trong Thi thiên 114: 3 nói đến sự kiện nào trong hành trình Xuất Ê-díp-tô của dân Y-sơ-ra-ên?

Bài 148 – Cô-lô-se 1- 4

1 Phải chăng Cô-lô-se 1: 15 dạy rằng Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời và Ngài chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời, cho dù là tạo vật trước hết và cao hơn hết các tạo vật khác?

2 “Cắt bì của Đấng Christ” mà Cô-lô-se 2: 11 nói đến có nghĩa là gì?

Giải Đáp Thắc Mắc:
Tôi vừa mới bắt đầu học đại học và niềm tin của tôi đã suy yếu. Tôi có thể tìm kiếm sức mạnh cho niềm tin mình từ đâu?

Ngày đăng: 01/14/2023