Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 17&18 MS Trần Mạnh Hùng

Bài 17 Sáng-thế-ký 18-24

NGÓ LẠI ĐÀNG SAU – TẬN HIẾN

1. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. (Sáng 19:26). Xin cho lời khuyên về tác hại của việc “ngó lại đàng sau” của người theo Chúa.

2. Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi cha! Người đáp: Con ơi! Cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của-lễ thiêu? Áp-ra-ham rằng: Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm-sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của-lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi. (Sáng 22:7-8). Xin thuật lại kinh nghiệm tận hiến như Áp-ra-ham và sự sắm sẵn của Chúa, cùng lời khích lệ cho tín hữu qua câu chuyện nầy.

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KINH THÁNH CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 1 – Câu 9: Đức Chúa Trời yêu thương sẽ ném con người vào hỏa ngục?

BÀI 18 – Ma-thi-ơ 12-15

CHUYỆN TÀ MA – ÍT ĐỨC TIN

1. Khi tà-ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô-khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa-soạn tử-tế. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy, số-phận người ấy sau lại xấu hơn trước (Mat 12:43-45). Xin giải thích câu chuyện nầy và cho tín hữu lời khuyên về “tà ma”.

2. Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ-hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức-tin, sao ngươi hồ-nghi làm vậy? (30-31)
Làm sao để không hồ nghi vì ít đức tin?

Ngày đăng: 01/19/2019