Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 19&20 MS Trần Mạnh Hùng

BÀI 19 – Sáng-thế-ký 25-31

QUYỀN TRƯỞNG NAM – SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

1. Vừa nghe dứt lời cha, thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm-thiết mà thưa cùng cha rằng: Cha ơi! Xin hãy chúc phước cho con luôn nữa! (Sáng 26:34). Xin cho biết giá trị lời chúc phước của cha cho trưởng nam Do Thái, và tai hại của sự khinh thường “quyền trưởng nam” của Cơ Đốc nhân.

2. Câu chuyện Gia-cốp cưới vợ, bị cậu lừa gã Lê-a thay vì Ra-chên. Nhưng “Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: Nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa”. (Sáng 29:20). Tình yêu có sức mạnh vạn năng? Xin cho biết tầm quan trọng của Tình yêu khi phục vụ Chúa và tha nhân.

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KINH THÁNH CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 2 – câu 12: Khoa học và Kinh Thánh có tương hợp với nhau không?

BÀI 20 – Ma-thi-ơ 16-18
TRỞ NÊN NHƯ CON TRẺ – BUỘC VÀ MỞ

1. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên-đàng đâu. (Mat 18:2). Thế nào là “đổi lại và nên như đứa trẻ”?

2. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. (Mat 18:18). Xin giải thích câu Kinh Thánh trên và cho biết cách ứng dụng.

Ngày đăng: 02/02/2019