Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 23&24 MS Hứa Trung Tín

BÀI 23 – Sáng-thế-ký 40-45

ĐỜI SỐNG ĐƯỢC ƠN – LÒNG TRÁCH NHIỆM

1. Cuộc đời Giô- sép là tấm gương lớn cho chúng ta học theo. Vậy làm sao để chúng ta được Chúa ban cho sự khôn ngoan và luôn được ơn trước mặt người chung quanh như Giô-sép?

2. “Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Bây giờ, đừng sầu-não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ-gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh”. (Sáng 45:2-5). Làm sao để không thất vọng trong nghịch cảnh và nhận trách nhiệm “giữ gìn mạng sống” của người khác như Giô-sép?

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KINH THÁNH CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 2 – Câu 18: Làm Thế Nào Ðể Nghiên Cứu Kinh Thánh?

BÀI 24 – Ma-thi-ơ 21-24

ĐIỀU THUỘC VỀ CHÚA – TÓM TẮT ĐIỀU RĂN

1. “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời”. (Mat 22:21). Xin giải thích câu Kinh Thánh quen thuộc, nổi tiếng nầy và nêu những điều căn bản thuộc về Chúa để tín hữu “trả lại” cho Chúa.

2. “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình. Hết thảy luật-pháp và lời tiên-tri đều bởi hai điều-răn đó mà ra”. (37-40). Xin phân tích câu Kinh Thánh trên để giúp tín hữu ghi nhớ và giữ được hai điều răn trọng yếu nầy.

Ngày đăng: 02/18/2019