Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 25&26 MS Nguyễn Anh Tuấn

Bài 25 – Sáng-thế-ký 46-50

CHẤP NHẬN THAY ĐỔI – LỜI ÊM DỊU

1. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp: Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. (Sáng 46:3)

Làm thế nào để Cơ Đốc Nhân dám thay đổi hoàn cảnh, chấp nhận dấn thân, theo ý Chúa?

2. Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ-gìn sự sống của dân-sự đông-đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp-dưỡng các anh và con-cái các anh. Đoạn, Giô-sép an-ủi các anh, và lấy lời êm-dịu mà nói cùng họ. (Sáng 50:19-21). Xin cho biết giá trị của “lời êm dịu” và phương cách để rèn tập “lời êm dịu”

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT

Phần 3 – Câu 20: Chúa Giê-su Là Đức Chúa Trời Và Ngài Cũng Là Một con Người?

BÀI 26 – Ma-thi-ơ 24-26

NGUỘI LẦN – TA-LÂNG

1. Lại vì cớ tội-ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu-mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu (Mat 24: 12-13). Làm sao để giữ lòng yêu mến Chúa không bị nguội lần?

2. Hỡi đầy-tớ dữ và biếng-nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm-lặt trong chỗ ta không rải ra; vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư-dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa (26-29). Xin giải thích câu chuyện “Ta-lâng” và những bài học đáng lưu ý cho tín hữu.

Ngày đăng: 03/04/2019