Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 27&28 MS Nguyễn Anh Tuấn

BÀI 27 – Xuất Ê-díp-tô ký 1-4

TÔI LÀ AI? – SỬ DỤNG ĐIỀU MÌNH CÓ

1. Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi; (11-12). Làm sao Cơ Đốc nhân thật sự biết “tôi là ai” để sống hữu ích cho Chúa và tha nhân?

2. Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. (Xuất 4:1-2) Cơ Đốc nhân nên sử dụng điều mình có thế nào để hầu việc Chúa?

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT

Phần 3 – Câu 22: Làm Thế Nào Chúng Ta Biết Chúa Giê-xu Sống Lại Từ Cõi Chết?

BÀI 28 – Ma-thi-ơ 27-28

MÀN ĐỀN THỜ BỊ XÉ – ĐẠI MẠNG LỊNH

1. Và nầy, cái màn trong đền-thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, (Mat 27:51). Xin cho biết ý nghĩa và lợi ích của bức màn bị xé nầy.

2. Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn-đồ như vầy: Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế. (Mat 28:18-20). Xin phân tích và khích lệ tín hữu về đại mạng lịnh của Chúa Giê-xu.

 

Ngày đăng: 03/10/2019