Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 29 &30 MS Lữ Thành Kiến

Bài 29 – Xuất Ê-díp-tô ký 4-9
PHA-RA-ÔN CỨNG LÒNG – BÓI KHOA, LÊN ĐỒNG

1. Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô. Nhưng Pha-ra-ôn sẽ chẳng nghe các ngươi đâu (Xuất 7:3-4) Vì sao ĐCT khiến cho Pha-ra-ôn cứng lòng? Như vậy đâu phải lỗi tại Pha-ra-ôn?

2. Pha-ra-ôn bèn đòi các bác-sĩ và thầy phù-chú, là những thuật-sĩ Ê-díp-tô; phần họ, cũng cậy phép phù-chú mình mà làm giống y như vậy. Mỗi người liệng gậy mình, liền hóa thành rắn; nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. (Xuất 7: 11-12). Các thuật sĩ xưa có thể biến cây gậy mình thành con rắn như Môi-se, ngày nay con người cũng có thể làm được nhiều phép thuật lạ lùng. Xin cho biết Cơ Đốc nhân nên có thái độ nào đối với bói khoa, lên đồng?

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 3 – Câu 23. Chúa Giê-su Ði Ðâu Sau Khi Chết Và Trước Khi Phục Sinh?

BÀI 30 – Mác 1-5
BỆNH VIỆN THUỘC LINH – MỚI VÀ CŨ

1. Chẳng phải kẻ mạnh-khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công-bình, nhưng gọi kẻ có tội. (Mác 2:17). Câu Kinh Thánh nầy nêu rõ hình ảnh Chúa là thầy thuốc và chúng ta là bệnh nhân. Từ đó có thể suy ra, Hội Thánh là nơi Chúa gọi nhiều tội nhân đến để được cứu chữa. Tín hữu nên có thái độ nào khi đến một “bệnh viện thuộc linh” là Hội Thánh?

2. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ, mà đàng rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. (Mác 2:21-22) Xin giải thích và cho ứng dụng của câu Kinh Thánh trên.

Ngày đăng: 03/27/2019