Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 31&32 MS Lữ Thành Kiến

BÀI 31 – Xuất Ê-díp-tô ký 10-12
LỄ VƯỢT QUA

1. Môi-se nhóm lại các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt-qua. Rồi hãy lấy một chùm kinh-giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành-hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu-diệt vào nhà các ngươi đặng hành-hại. …Khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Lễ nầy là nghĩa chi? Hãy đáp rằng: Ấy là của tế-lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành-hại xứ Ê-díp-tô thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Y-sơ-ra-ên, và cứu nhà chúng ta đó. (Xuất 12: 21-27). Xin cho biết Lễ Vượt Qua của dân Do Thái xưa mang ý nghĩa gì với Cơ Đốc nhân hôm nay?

2. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 3 – Câu 25. Có phải Chúa Giê-su là Con Đường Duy Nhất Để Đến Với Đức Chúa Trời?

BÀI 32 – Mác 6-8
THỜ PHƯỢNG ĐẸP Ý CHÚA – MẤT LINH HỒN

1. Dân nầy lấy môi miếng tôn-kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. (Mác 7:6-7). Làm thế nào để có sự thờ phượng đẹp ý Chúa?

2. Người nào nếu được cả thiên-hạ mà mất linh-hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh-hồn mình ư? (Mác 8:37). Xin phân tích lời tuyên bố của Chúa Giê-xu và gởi lời mời gọi của Chúa ẩn sau tuyên bố nầy.

Ngày đăng: 04/07/2019