Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 33&34 – MS Trần Mạnh Hùng

Bài 33 – Xuất Ê-díp-tô ký 13-17

ĐI TRÊN ĐẤT CẠN – NẾP SỐNG CŨ

1. Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân-rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. (Xuất 14:21-22). Kinh nghiệm băng ngang biển như “đi trên đất cạn” của dân Do Thái khích lệ chúng ta ra sao?

2. Cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên oán-trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán-hê! (Xuất 16:2-3). Làm sao để tín hữu khỏi tiếc rẽ và trở lại nếp sống cũ?

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 3 – Câu 26 & 27: Đức Thánh Linh Là Ai & Đức Thánh Linh Làm Gì?

BÀI 34 – Mác 8-10
ĐỂ CON TRẺ ĐẾN CÙNG CHÚA – LÀM LỚN & ĐẦY TỚ

1. Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ (Mác 10:13-15). Xin cho biết tầm quan trọng và trọng trách của HT và phụ huynh trong việc “để con trẻ đến cùng ta” mà Chúa đã tuyên bố.

2. Hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy-tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi-mọi mọi người. Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. (Mác 10: 43-45). Xin phân tích nguyên tắc “làm lớn và đầy tớ” của Chúa Giêxu.

Ngày đăng: 05/04/2019