Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 37 – MS Hứa Trung Tín

Bài 37 – Xuất Ê-díp-tô ký 21- 40

THỜ THẦN TƯỢNG – SỰ SOI DẪN CỦA CHÚA

1. Môi-se đáp rằng: Chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận; nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. Khi đến gần trại-quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng hai bảng chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi (Xuất 32:18-19). “Tiếng kẻ hát” là âm thanh đau buồn nhất của những Cơ Đốc nhân tẻ bước, thờ thần tượng thay vì ĐCT. Xin cho biết những lối rẽ nguy hiểm dẫn đến việc thờ thần tượng mà người con Chúa cần phải đề phòng, cảnh giác.

2. Vả, trong các sự hành-trình của dân Y-sơ-ra-ên, khi nào áng mây từ đền-tạm ngự lên thì họ ra đi; còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các sự hành-trình của dân Y-sơ-ra-ên, thì áng mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền-tạm ban ngày, và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Y-sơ-ra-ên. (34-38). Xin nói về phước hạnh của cuộc đời được đi trong sự soi dẫn của Chúa.

1368 lượt xem

Ngày đăng: 05/31/2019