Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 39&40 MS Hứa Trung Tín

BÀI 39 – Lê-vi ký 1-25
CẤM ĂN HUYẾT&VẬT KHÔNG SẠCH – ĐỒNG CỐT&THẦY BÓI

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong các loài vật trên mặt đất, nầy là những con các ngươi được phép ăn: Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không, hay là chỉ có móng rẽ không (Lê-vi ký 11:1-4). Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều-ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân-sự mình; vì sanh-mạng của xác-thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn-thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh-hồn mình; vì nhờ sanh-mạng mà huyết mới chuộc được. (Lê-vi ký 17:10-11). Xin giải thích và cho biết hai luật nầy, cấm ăn loài vật không thanh sạch và cấm ăn huyết, có áp dụng cho tín hữu ngày nay, thời đại Tân ước không.

2. Các ngươi chớ cầu đồng-cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô-uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. (Lê-vi ký 19: 31). Xin giúp tín hữu hiểu rõ và tuân theo lời truyền phán rất nghiêm nầy của Chúa.

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 4 – Câu 31: Ðức Chúa Trời Chọn Tôi Hay Tôi Chọn Ngài?

BÀI 40 – Mác 15 & 16 – Luca 1
PHÉP LẠ – MẦU NHIỆM NHẬP THỂ

1. Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán-phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. (Mác 16: 15-18). Xin phân tích câu Kinh thánh nổi tiếng nầy, và thái độ nên có của Cơ Đốc nhân trước sự khác biệt giữa những hệ phái tin và không tin phép lạ ngày nay.

2. Khi báo tin cho trinh nữ Mari về việc thọ thai con Thánh, thiên sứ đã khẳng định: “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được (Luca 1: 37). Một lần nữa xin giúp người con Chúa xác tín về mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêxu, từ quyền năng tuyệt đối của Thượng Đế Tạo Hóa.

Ngày đăng: 07/12/2019