Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 41&42 MS Nguyễn Anh Tuấn

Bài 41 – Lê-vi ký 25-26
CHO VAY ĂN LỜI – THỜ HÌNH TƯỢNG

1.Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo-khổ, tài-sản người lần lần tiêu-mòn , thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều-ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người; nhưng hãy kính-sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương-thực đặng lấy lời. (Lê-vi ký 26: 35-37). Xin giải thích vấn đề cho vay ăn lời trong câu Kinh Thánh nầy.

2. Các ngươi chớ làm những hình-tượng; hoặc hình chạm, hoặc hình đúc; chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng-hình, đặng sấp mình trước mặt hình đó, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. (Lê-vi ký 26:1). Lời Chúa nghiêm cấm việc làm hình tượng và thờ hình tượng. Nhưng chúng ta vẫn thấy hình tượng ở khắp nơi. Xin giải thích và cho biết quan điểm của giáo hội Tin Lành về vấn đề thờ hình tượng.

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 3 – Câu 32. Phúc Âm Là Gì?
33. Những Người Chưa Bao Giờ Nghe Phúc Âm Sẽ Như Thế Nào?

BÀI 42 – Lu-ca 1-4
SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – TIÊN TRI VÀ QUÊ HƯƠNG MÌNH

1. Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? (49) Mặc dù Kinh thánh cho biết Chúa Giêxu chịu lụy cha mẹ mình cho đến năm 30 tuổi mới chịu lễ Báp-tem và khởi sự thi hành chức vụ, nhưng từ năm 12 tuổi, khi trả lời cha mẹ như trên, Chúa Giêxu đã biết rõ mục đích sống của mình trên đất. Xin tóm tắt những mục đích sống của Cơ đốc nhân để có được cuộc đời đẹp ý Chúa và vui lòng người.

2. Không có một đấng tiên-tri nào được trọng-đãi trong quê-hương mình. (Lu-ca 4: 24). Xin giải thích câu Kinh Thánh nầy và cách ứng phó khi không được “quê hương” tôn trọng.

Ngày đăng: 08/05/2019