Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 43 &44 – MS Nguyễn Anh Tuấn

BÀI 43 – Lê-vi-ký 27 – Dân số ký 11
ĐỐI DIỆN VỚI ÁP LỰC – LÒNG GANH TỊ

1. Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân-sự nầy? bởi vì họ khóc về tôi mà rằng: Hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thế một mình gánh hết dân-sự nầy, vì thật là rất nặng-nề cho tôi quá! Nếu Chúa đãi tôi như vậy và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn-nạn tôi! (Dân-số ký 11:13-15). Người hầu việc Chúa (mục sư và tín hữu) tránh khỏi hoặc chịu đựng nổi áp lực nặng nề ra sao, bằng cách nào?

2. Giô-suê, con trai của Nun, là người hầu việc Môi-se, đáp lại mà rằng: Hỡi Môi-se, chúa tôi, hãy cấm chúng nó! Môi-se đáp rằng: Ngươi ganh cho ta chăng? Ôi! chớ chi cả dân-sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên-tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ! (Lê-vi ký 11: 28-29). Làm sao để tránh được lòng ganh tị, là cội nguồn của nhiều điều xấu.

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 3 – Câu 34. Tôi Có Thể Đánh Mất Sự Cứu Rỗi?
35. Lễ Báp-tem Cần Thiết Cho Sự Cứu Rỗi?

BÀI 44 – Lu-ca 5-6
LÒNG THƯƠNG XÓT – XÉT ĐOÁN

1. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả, thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn, để được thâu lại y số. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất-Cao, vì Ngài lấy nhân-từ đối-đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương-xót như Cha các ngươi hay thương-xót (Lu-ca 6:32-36). Xin trình bày và khích lệ anh chị em về lòng thương xót.

2. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà không thấy cây đà trong mắt ngươi? Sao ngươi nói được với anh em rằng: Anh ơi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả-hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. (Lu-ca 6: 41-42). Những phương pháp nào giúp chúng ta tránh khỏi tội xét đoán người khác?

Ngày đăng: 08/09/2019