Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 49&50 MS Trần Mạnh Hùng

Bài 49 – DÂN-SỐ KÝ 24 – PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 4
TIÊU CHUẨN CHỌN NGƯỜI LÃNH ĐẠO – ĐẤNG Ở GẦN

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm-động; phải đặt tay trên mình người (Dân-số ký 27: 18). Khi tuổi cao sức yếu, Môi se theo sự chỉ định của Chúa, chọn Giô-suê làm người kế vị mình để tiếp tục lãnh đạo dân Do Thái đi vào đất hứa. Chúa gọi Giô-suê là “Người có thần cảm động”. Điều nầy có ý nghĩa quan trọng nào để chúng ta dùng làm tiêu chuẩn chọn người lãnh đạo?

2. Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu-khẩn Ngài chăng? (Phục-truyền 4:7). Xin giảy bày về phước hạnh khi chúng ta có Đấng ở gần trong mọi lúc cầu nguyện.

Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 5. Câu 38. Ðịa Ngục Có Thật Không?

BÀI 50 – LU-CA 11-13
XIN – SỢ

1. Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. (Lu-ca 11: 9-10). Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con-cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh-Linh cho người xin Ngài! (Lu-ca 11: 13). Xin giải bày những câu KT trên và khích lệ con dân Chúa biết xin Đức Thánh Linh để hưởng được lời hứa quý báu nầy.

2. Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa-ngục; phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ! (Lu-ca 12:4-5). Thế nào là sợ “Đấng các ngươi phải sợ”?

Ngày đăng: 10/08/2019