Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 51&52 – MS Trần Mạnh Hùng

BÀI 51 – PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 4-23
LÒNG TỰ CAO, QUÊN CHÚA – SỰ HOÀN NGUYỆN

1. E sau khi đã ăn no-nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài-sản mình dư-dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự-cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, (Phục 8:13-14). Xin nhắc nhở tín hữu về lòng tự cao và quên Chúa khi được bình an, thịnh vượng.

2. Khi ngươi hứa-nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì-hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn-nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. (Phục 23:21). Xin cho biết tầm quan trọng của sự hoàn nguyện.

Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 5 – Câu 39 Nguời Có Phẩm Chất Đạo Đức Tốt Sẽ Ðược Vào Thiên Ðàng?

BÀI 52 – LU-CA 13-16
NGƯỜI KHÔNG THỂ TRẢ LẠI – NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG

1. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn-hữu, anh em, bà-con và láng-giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo-khó, tàn-tật, què, đui, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công-bình sống lại, ngươi sẽ được trả (Lu-ca 14:12-14). Xin phân tích lời dạy của Chúa và ứng dụng trong cách đối xử với “người không thể trả lại”.

2. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương-xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy-tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi-sự vui-mừng (Lu-ca 15: 20-24). Mỗi chúng ta đều thấy hình ảnh chính mình trong người con hoang đàng nầy. Xin trình bày về tình thương của Cha trên trời và phương cách để trở về nhà Cha.

Ngày đăng: 10/17/2019