Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 53&54 MS Hứa Trung Tín

Bài 53 – Phục-truyền Luật-lệ Ký 30 – Giô-suê 4
THẮNG SỰ SỢ HÃI – ĐỌC KINH THÁNH

1. Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh-khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ-bỏ ngươi đâu. (Phuc-truyền 31:6). Làm thế nào để con Chúa thắng hơn sự sợ hãi?

2. Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước. Giô-suê 1:8. Xin phân tích câu Kinh Thánh nầy và khích lệ con Chúa trong việc đọc và làm theo lời Chúa.

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 5 – Câu 40. Những Trải Nghiệm Hồn Lìa Khỏi Xác Rồi Trở Về Thực Sự Xảy Ra?

BÀI 54 – Lu-ca 17-19
NƯỚC TRỜI TRONG LÒNG NGƯỜI – VÍ DỤ VỀ NÉN BẠC

1. Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. (Lu-ca 17: 20-21). Xin phân tích ý nghĩa lời tuyên bố nầy của Chúa Giê-xu.

2. Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về. (Lu-ca 19: 13) Ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. (Lu-ca 19: 26). Xin giải thích ẩn dụ nầy và cho biết bài học ứng dụng.

Ngày đăng: 11/08/2019