Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 55&56 MS Hứa Trung Tín

BÀI 55 – Giô-suê 5-20
LOẠI BỎ VẬT ĐÁNG DIỆT – THÀNH ẨN NÁU

1. Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi! ngươi không thế chống-cự nổi trước mặt kẻ thù-nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy. (Giô 7: 13). Xin cho biết tầm quan trọng của việc loại bỏ “vật đáng diệt” và phương cách loại bỏ nó khỏi đời sống Cơ-đốc nhân.

2. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Hãy lập các thành ẩn-náu, mà ta đã cậy Môi-se phán cùng các ngươi, hầu cho kẻ sát-nhân vì bất-ý giết ai có thế trốn đó được; các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn-náu khỏi kẻ báo-thù huyết. (Giô-suê 20:2-3). Xin giải thích thêm về thành ẩn náu ngày xưa của dân Y-sơ-ra-ên và thành ẩn náu thuộc linh ngày nay cho con dân Chúa.

3. Sách TRẢ LỜI TỪ KT CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Phần 6. Các câu hỏi về Thiên sứ và ma quỷ
Câu 41. Các Thiên Sứ Là Ai Và Họ Làm Gì?

BÀI 56 – Lu-ca 19-22
SỰ DÂNG HIẾN – BỊ GHEN GHÉT

1. Đức Chúa Jêsus vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mụ góa nghèo bỏ vào hai đồng tiền. Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu-thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình (Lu-ca 21:1-4). Xin phân tích câu chuyện trên và khích lệ tín hữu về sự dâng hiến đẹp lòng Chúa.

2. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen-ghét. Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn-nhục của các ngươi mà giữ được linh-hồn mình. (Lu-ca 21:17-19). Xin cho biết cách đối phó khi bị ghen ghét vì danh Chúa.

 

Ngày đăng: 12/05/2019