Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 57 & 58 – MS Lâm Lý Trí

Bài 57: Giô-suê 23 – Các quan xét 16
GƯƠNG CÁC QUAN XÉT – NGƯỜI NA-XI-RÊ

1. Xin trình bày tổng quát về thời kỳ Các quan xét của dân Y-sơ-ra-ên sau khi Giô-suê qua đời và thuật lại gương sống của vị quan xét nào nổi bật nhất mà con dân Chúa ngày nay cần noi theo.

2. Xin cho biết ý nghĩa và điều kiện để trở thành người Na-xi-rê trong thời Cựu ước và Tân ước (những Cơ-đốc nhân tận hiến ngày nay).

Bài 58: Luca 22-24
CẦU NGUYỆN VÀ CÁM DỖ – BA-RA-ĐI Ở ĐÂU?

1. Hãy cầu-nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám-dỗ (Lu-ca 22:40). Xin giải thích trường hợp tín hữu có lúc vẫn bị sa vào sự cám dỗ mặc dù vẫn giữ đạo bình thường, cầu nguyện đều đặn.

2. Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi (Lu-ca 23: 42-43). Ba-ra-đi ở đâu, ra sao? Có phải người con Chúa khi qua đời sẽ vào Ba-ra-đi trước khi vào Thiên đàng không?

Ngày đăng: 12/26/2019