Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 59 & 60 MS Lâm Lý Trí

Bài 59: Ru-tơ 1 – Sa-mu-ên 3

MẸ CHỒNG NÀNG DÂU – Ý CHÚA

1. Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân-rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân-sự của mẹ, tức là dân-sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; (Ru-tơ 1:16). Qua tâm tình của Ru-tơ đối với bà Naomi chúng ta học được bài học gì để giúp mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu được tốt đẹp?

2. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi-tớ Ngài đương nghe! (1Sam 3:10). Làm sao Cơ-đốc nhân nghe được tiếng Chúa, biết chắc đó là ý Chúa cho các quyết định quan trọng trong đời?

Bài 60: Lu-ca 24- Giăng 4

LẼ ĐẠO TÁI SANH – SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

1. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác-thịt là xác-thịt; hễ chi sanh bởi Thánh-Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. (Giăng 3: 5-7) Xin giải thích về lẽ đạo tái sanh.

2. Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. (Giăng 4:13-14). Làm sao để nhận được sự sống đời đời?

Ngày đăng: 01/24/2020