Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 61&62 MS Lữ Thành Kiến

BÀI 61 – l Sa-mu-ên 4-12

TIẾNG VUI MỪNG LỚN

1. Khi hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va vào trại-quân, cả Y-sơ-ra-ên đều reo tiếng vui-mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng-động. (l Sam 4:5). Xin giải thích lý do dân Do Thái vui mừng khi đón hòm giao ước của Chúa, liên hệ đến niềm vui của Cơ-đốc nhân hôm nay.

XIN MỘT VÌ VUA

2. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán-xét chúng tôi, y như các dân-tộc khác đã có rồi. (l Sam 8:5) Vì sao việc dân Do Thái xin có được một vì vua lại làm Đức Chúa Trời buồn lòng? Bài học gì cho con dân Chúa ngày nay?

3. Sách 100 Câu Hỏi Khó Nhất. Phần 6. Các Câu Hỏi Về Thiên sứ Và Ma quỷ
Câu: 42. Ma Quỉ Là Ai Và Chúng Làm Gì? 43. Satan Có Những Quyền Lực Nào?

Bài 62 – Giăng 4-6

NƯỚC SỐNG

1. Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. (Giăng 4: 13-14). Xin giải thích ý nghĩa của nước sống và cách nhận lãnh.

MÙA GẶT

2. Hãy nhướng mắt lên và xem đồng-ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt. (Giăng 4:35) Làm sao nhìn thấy được đồng ruộng đã vàng và tận dụng cơ hội để gặt hái trong cuộc sống bình thường hằng ngày?

Ngày đăng: 02/27/2020