Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 65&66 MS Trần Mạnh Hùng

Bài 65 – l Sa-mu-ên 17-22

1. Giao ước: Giao ước là gì? Giô-na-than kết hiệp cùng Đa-vít có nghĩa là gì? Tầm quan trọng của giao ước giữa chúng ta với Đức Chúa Trời như thế nào? ISamuen 18:3-4 Xin Mục sư giải thích rõ ý nghĩa của hành động giữa Đa-vít và Giô-na-than.

2. Chớ trả thù – Đấng báo thù: I Samuen 18:12 Vì sao Sau-lơ sợ Đa-vít? Điều gì khiến cho Đa-vít không trả thù Sau-lơ? Áp dụng điều này trên thực tế ra sao?

Sách 100 Câu hỏi khó: Câu 46: Hội Thánh Là Gì?

Bài 66 – Giăng 10-13

1. Vì sao Chúa chậm trễ? Vì sao Chúa chậm trễ đến với La-xa-rơ khi nghe tin ông bị bệnh, và lại nói: “La-xa-rơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người.” Giăng 11:14-15 VB1925. Điều nầy khó hiểu quá, xin Mục sư giải thích cho.

2. Điều Gì Khiến Họ Không Hiểu? Vua dân Giu-đa cưỡi lừa “Môn-đồ trước vốn không hiểu điều đó; nhưng đến khi Đức Chúa Jêsus đã được vinh-hiển, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài.” Giăng 12:16 VB1925. Điều gì khiến họ không hiểu? Xin Mục sư giải thích cụ thể sự kiện này.

Ngày đăng: 06/02/2020