Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 67&68 – MS Trần Mạnh Hùng

Bài 67 1Sa-mu-ên 23-30

HÃY NHỚ LẠI ƠN PHƯỚC CHÚA – KHÔNG ĐỤNG VÀO KẺ ĐƯỢC XỨC DẦU

1. “Những kẻ theo Đa-vít nói cùng người rằng: Nầy là ngày mà Đức-Giê-hô-va có phán cùng ông: Ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử người tùy ý ông. Nhưng Đa-vít đứng dậy, cắt trộm vạt áo tơi của Sau-lơ” lSa-mu-ên 24:5. Vì sao Đa-vít không trả thù khi có điều kiện?

2. “Đoạn, lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua…..Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng chúa ta là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người…” lSa-mu-ên 24:6-7. Chỉ cắt vạt áo của Sau-lơ thôi mà Đa-vít đã tự trách mình?

Sách Trả Lời 100 Câu Hỏi Khó – Câu 49: Tại sao các Hội thánh bị chia rẽ?

Bài 68 – Giăng 14-16
CON ĐƯỜNG TỚI NHÀ CHA – ĐẤNG YÊN ỦI

1. Chúa Giê-xu nói “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bỏi ta thì không ai được đến cùng Cha” Giăng 14:6. Thưa Mục sư, có đúng là “mọi con đường đều dẫn tới Roma” không? Có phải đạo nào cũng đưa mình tới thiên đàng không? Xin Mục sư giải thích.

2. “Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu” Giăng 16:7. Tầm tối quan trọng của Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu dạy bảo là gì? Xin Mục sư giải thích câu Kinh thánh nầy cụ thể hơn.

Ngày đăng: 07/01/2020