Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 69&70 – MS Hứa Trung Tín

Bài 69: lSa-mu-ên 30 – llSa-mu-ên 6

1. llSa-mu-ên 1:13-16 “Đa-vít hỏi người trai-trẻ đem tin nầy rằng: Ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng: Tôi là con trai của một người ngoại-bang, tức con của một người A-ma-léc. Đa-vít nói rằng: Cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va? Huyết ngươi đổ lại trên đầu ngươi! Miệng ngươi đã làm chứng về ngươi, vì ngươi đã nói rằng: Chính tôi đã giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va. Đoạn, Đa-vít gọi một người trai-trẻ mà nói rằng: Hãy lại gần, xông đánh hắn! Người ấy đánh hắn, và hắn chết”. Vì sao Đa-vít giết người A-ma-léc đến báo tin về cái chết của Sau-lơ?

2. llSa-mu-ên 6: 6-7 “Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa Trời hành-hại người vì cớ lầm-lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời.” Vì sao Chúa hành hại U-xa vì lỗi vô tình của ông?

Bài 70: Giăng 17-19

1. Giăng 17:5 “Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh-hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế-gian mà làm vinh-hiển Con nơi chính mình Cha”. Chúa Giê-xu đã 3 lần cầu nguyện cho sự vinh hiển của chính Ngài, phải chăng đây là lời cầu nguyện ích kỷ và tự tôn?

2. Giăng 19:26-27 “Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn-đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn-bà kia, đó là con của ngươi! 27Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn-đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn-đồ ấy rước người về nhà mình”. Vì sao những phút cuối trên thập tự, Chúa Giê-xu giao phó bà Ma-ri cho sứ đồ Giăng chăm sóc?

Sách Trả lời 100 câu hỏi khó nhất
Câu 50: Tin Lành và Công giáo có giống nhau không?

 

Ngày đăng: 08/06/2020