Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 – MS Hứa Trung Tín

Bài 71 – llSa-mu-ên 7-15

1. Vì sao Đa-vít lại tìm kiếm dòng dõi của Sau-lơ? Hình ảnh của Đa-vít và Mê-phi-bô-sết cho chúng ta những bài học thuộc linh nào? (llSam 9)

2. Chúa có công bằng không khi hình phạt cả nhà Đa-vít lúc chỉ một mình ông phạm tội? (llSam 12:10-11)

Bài 72 – Giăng 19 – Công Vụ Các Sứ Đồ 1

1. Sự kiện Chúa hà hơi ban Thánh Linh cho môn đồ trước khi thăng thiên có gì khác với sự ban cho Thánh Linh trong Lễ Ngũ Tuần? (Giăng 20:22)

2. Vì sao Phi-e-rơ trở lại việc đánh cá sau khi biết Chúa Giê-xu phục sinh? (Giăng 21)

Sách Trả lời 100 câu hỏi khó nhất – Câu 51: Dâng Một Phần Muời Ðã Ðủ Chưa?

 

Ngày đăng: 09/10/2020