Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 87&88 – MS Hứa Trung Tín

BÀI 87: II CÁC VUA 5:8-7:7

1. Phải chăng câu chuyện Tiên Tri Ê-li-sê cho phép Na-a-man được phép quỳ trong Đền Thờ Rim-môn mỗi lần Ông vào đây cùng Vua Sy-ri (II Các Vua 5:17-19) gợi ý rằng ngày hôm nay các tín hữu cũng có thể được tham dự các hoạt động cúng kiếng, giỗ chạp vì còn phải lệ thuộc gia đình hoặc áp lực trong nơi làm việc?

2. Có phải Tiên Tri Ê-li-sê đã nói dối đạo quân Sy-ri trong II Các Vua 6:19? Nếu vậy, phải chăng nói dối được Kinh Thánh cho phép miễn là không gây hại cho ai?

BÀI 88: CÔNG VỤ 18:18-20:27

1. Trong Công Vụ 19:10 cho biết Phao-lô lưu lại tại Ê-phê-sô trong 2 năm, thế nhưng trong 20:31 thì Phao-lô lại nói là 3 năm. Như vậy, thời gian Phao-lô lưu lại tại Ê-phê-sô là 2 hay 3 năm?

2. Có gì mâu thuẫn khi trong Công Vụ 20:22-23 Phao-lô nói rằng Đức Thánh Linh bảo Ông trở về Giê-ru-sa-lem để chịu khổ nhưng trong Công Vụ 21:4 thì các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động lại nói Phao-lô đừng trở lại Giê-ru-sa-lem?

SÁCH TRẢ LỜI TỪ KINH THÁNH CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT:
ÐẠI MẠNG LỆNH CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI ỦY THÁC CHO CƠ ÐỐC NHÂN LÀ GÌ?

Ngày đăng: 03/10/2021