Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 93&94 – MS Trần Mạnh Hùng

Bài 93 – E-xơ-ra 1-3

1.Lời Chúa đã phán phải được ứng nghiệm: Exơra 1:1-11

2 Lập mối quan hệ với Chúa trước khi làm mọi việc khác: Exơra 3:1-13

3. Sách TRÀ LỜI TỪ KINH THÁNH CHO 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Tác Giả: Norman L. Geisler and Jason Jimenez

Câu 65: Tại Sao Ðức Chúa Trời Cho Phép Những Hoạn Nạn Ðến Với Tôi?

 

Bài 94 – Công vụ 26-27

1. Giảng đạo dù gặp thời hay không gặp thời: Công vụ 26:24-32

2. Bám vào lời Chúa hứa trong hoạn nạn: Công vụ 27:14-26

 

Ngày đăng: 04/24/2021