Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 97-98 MS Hứa Trung Tín

BÀI 97: E-XƠ-RA 8:21-10:44

1. Vì sao E-xơ-ra từ chối xin sự bảo vệ của quân đội của Vua Ạt-ta-xét-xe I trong chuyến trở về Giê-ru-sa-lem lần thứ hai (8:22)? Hành động này có gì mâu thuẫn với việc Nê-hê-mi chấp nhận sự bảo vệ của quân đội khi trở về Giê-ru-sa-lem để xây lại vách thành khoảng 13 năm sau đó (Nê-hê-mi 2:9)?

2. Việc E-xơ-ra ra lệnh cho dân sự phải lìa bỏ những vợ ngoại bang của họ trong E-xơ-ra 10:10-11 có mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 7:12 về việc những người chồng Cơ Đốc không được bỏ vợ là người không tin Chúa nếu họ vẫn muốn ở lại?

BÀI 98: RÔ-MA 1:1-2:11

1. Trong Rô-ma 1:13, Phao-lô nói rằng dù rất muốn đến thăm các tín hữu tại Rô-ma nhưng lại bị ngăn trở. Vậy, điều gì hay ai đã ngăn trở Phao-lô thực hành chuyến truyền giáo đến Rô-ma?

2. Sau lời giới thiệu và chào thăm trong 17 câu đầu của Rô-ma chương 1, thì Phao-lô bắt đầu trình bày về Phúc Âm và Ông đã mở đầu bằng “cơn giận của Đức Chúa Trời” trong câu 18 và sau đó là việc “Đức Chúa Trời đã phó” con người cho tội lỗi của họ trong câu 24-28. Phải chăng sự dạy dỗ này đi ngược lại với hình ảnh của một Đức Chúa Trời yêu thương?

SÁCH 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT
Câu 67: ÐỨC CHÚA TRỜI CÓ NGHE LỜI CẦU NGUYỆN CỦA TÔI?

 

Ngày đăng: 06/01/2021